MTÜ Turner Eesti põhikiri

Kinnitatud
MTÜ Turner Eesti asutamiskoosolekul
5.08.2020.a.

Mittetulundusühingu Turner Eesti põhikiri

PÕHIKIRI

  1. Üldsätted:

1.1. Mittetulundusühingu nimeks on Mittetulundusühing Turner Eesti (edaspidi Ühing). Ühing on
avalikes huvides tegutsev Eesti Vabariigis registreeritud heategevuslik mittetulundusühing, mis
tegutseb sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkondades. Ühing koondab vabatahtlikkuse alusel Eestis
elavaid Turner sündroomiga naisi ja tüdrukuid ja nende peresid, tervishoiutöötajaid ning teisi
valdkonnaga seotud inimesi.
1.2. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik oma pangaarvega.
1.3. Ühing tegutseb avalikes huvides, lähtub oma tegevuses vabaühenduste
eetikakoodeksist, põhiseadusest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.4. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik. Pärnu mnt 195-6, Harju maakond, Tallinn, Nõmme, 11624.
1.5. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  1. Ühingu eesmärk ja tegevused

2.1. Ühingu eesmärgiks on kaitsta ja esindada Turner sündroomiga tüdrukute ja naiste ning nende
perede õigusi ja huve.
2.2. Ühingu tegevused on:
2.2.2. Turner sündroomiga isikute ja nende lähedaste toetamine;
2.2.4. Ühiste vaba aja veetmise võimaluste loomine;
2.2.5. Koolituste korraldamine MTÜ liikmetele ja ühingu tegevusest huvitatud isikutele;
2.2.6. Valdkonnaga seotud tõenduspõhise infomaterjali koostamine ja levitamine;
2.2.7. Koostöö algatamine ja edendamine sarnaste ühendustega;
2.2.8. Teavitustöö tegemine Turner sündroomi kohta oma liikmete seas ja väljaspool ühingut;
2.2.9. Kinnise sotsiaalmeediavõrgustiku grupi loomine ja töös hoidmine Turner sündroomiga
täiskasvanute, sama sündroomiga laste ja nende vanemate, tervishoiutöötajate ning teiste
valdkonnaga seotud inimeste suhtluse ning infovahetuse soodustamiseks.
2.2.10. Infomaterjalide, koolituste ning asjakohase ja tõenduspõhise teabe levitamine;
2.2.11. Rahaliste vahendite hankimine oma põhikirjaliste eesmärkide rakendamiseks.

  1. Ühingu vara ja vahendid

3.1. Ühingu vara ja vahendid tekivad:
Sponsorlusest, annetustest, projektitoetustest, liikmemaksudest, teenuste kasutajate
omaosalustasudest ja muust seadusega kooskõlas olevast tegevusest ja tuludest.
3.2. Ühingu vara saab juhatus kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud
tegevuskava ja eelarve piires. Täiendavate laekumiste kasutamise Ühingu eesmärkide saavutamiseks
otsustab juhatus.
3.3. Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale. Liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu varaliste
kohustuste eest.
3.4. Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale ning Ühing ei kanna vastutust oma liikme varaliste
kohustuste eest.

  1. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused

4.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda ja liikmeteks olla füüsilised isikud, kes tunnistavad
Ühingu põhikirja ja toetavad Ühingu tegevust.
4.2. Kirjaliku sooviavalduse Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta kinnitab juhatus.
4.3. Juhatus kustutab Ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast.
5. Liikmete õigused ja kohustused:
5.1. Liikmel on õigus:
5.1.1. valida ja olla valitud Ühingu juhatusse;
5.1.2. osaleda üldkoosolekul hääleõigusega;
5.1.3. osaleda Ühingu poolt korraldatud üritustel;
5.1.4. saada valdkonnaga seotud infomaterjale ja informatsiooni;
5.1.5. vajadusel saada nõu oma huvide kaitsmisel, mida Ühing pakub koostöös teiste pädevate
organisatsioonidega;
5.1.6. Astuda Ühingust välja kirjaliku avalduse alusel.
5.2. Liikmel on kohustus:
5.2.1. Järgida Ühingu põhikirja;
5.2.2. Võtta täitmiseks Ühingu üldkoosoleku ning juhatuse otsused;
5.2.3. Esineda Ühingu nimel ainult vastava volitusega;
5.2.4. Mitte kahjustada Ühingu ja selle liikmete huve ja mainet;
5.2.5. Tasuda Ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaks, hiljemalt aasta esimese kvartali
lõpuks.

  1. Üldkoosolek

6.1. Kõrgeimaks juhtorganiks on Ühingu üldkoosolek, kus igal Ühingu liikmel on üks hääl.
6.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui korra
aastas.
6.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Ühingu liikmetele ette teatama vähemalt seitse päeva.
6.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% Ühingu liikmetest. Kui
üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga
uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on
pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust. Ühingu liikmed võivad
volitada teist liiget esindama enda huve üldkoosoleku pädevuses olevate küsimuste arutamisel ja
otsustamisel.
6.5. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
6.6. Üldkoosolek lähtub oma tegevustes mittetulundusühingute seaduses toodud alustest:
6.6.1. Ühingut puudutavate ettepanekute üle otsustamine ja nende kinnitamine;
6.6.2. Põhikirja muutmine ja täiendamine;
6.6.3. Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine;
6.6.4. Mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine ning teistesse
ühendustesse astumine;
6.6.5. Juhatuse aruannete ärakuulamine ja hindamine;
6.6.6. Juhatusele volituse andmine;
6.6.7. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine;
6.6.8. Teostada järelvalvet juhatuse tegevuse üle;
6.6.9. Ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine.

  1. Juhatus

7.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust juhatus, millesse üldkoosolek
on valinud kolm liiget oma liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab
üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
7.2. Kõik juhatuse liikmed võivad esindada mittetulundusühingut ainult ühiselt.
7.3 Üldkoosolekul toimuvad korralised valimised Ühingu juhatusse iga kolme aasta järel;
7.4. Juhatuse liikmed määratakse kolmeks aastaks või kuni nende tagasikutsumiseni või
tagasiastumiseni;
7.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning kutsutakse kokku juhatuse
esimehe või kahe juhatuse liikme motiveeritud taotluse alusel.
7.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte liikmetest.
7.7. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

7.8. Juhatuse pädevuses on:
7.8.1. Ühingu juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
7.8.2. Üldkoosolekute otsuste elluviimine;
7.8.3. Üldkoosolekule esitatud ja kinnitatud eelarve täitmine ja jälgimine;
7.8.4. Liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine ning liikmemaksude
kogumine;
7.8.5. Üldkoosoleku poolt juhatuse pädevusse antud tegevuste korraldamine, lepingute sõlmimine ja
kulude ja tuludega arveldamine ning raamatupidamise ning aruandluse korraldamine;
7.8.6. Pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande koostamine ja esitamine
üldkoosolekule vastu võtmiseks ning Äriregistrisse;
7.8.7. Üldkoosolekute toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine.

  1. Juhatuse esimees

8.1. Juhatuse esimees valitakse (nimetatakse) juhatuse liikmete poolt endi hulgast kolmeks aastaks.
8.2. Juhatuse esimehe pädevuses on:
8.2.1 Juhatuse tegevuse korraldamine;
8.2.2.Ühingu nimel tegutsemine, Ühingu esindamine ilma volituseta nii kodu- kui
välismaal;
8.2.3. Allkirjaõigust omavad Ühingu nimel kõik juhatuse liikmed ühiselt;
8.2.4. Lepingute sõlmimine Ühingu nimel;
8.2.5. Annab oma tegevusest aru üldkoosolekule ja juhatusele;
8.2.6. Vastutab oma tegevuse eest seaduses sätestatud korras;
8.2.7. Käsutab Ühingu vara ja vahendeid;
8.2.8. Korraldab liikmete arvestust;
8.2.9.Tagab raamatupidamise korraldamise vastavuses raamatupidamise seadusele.
8.2.10. Juhatuse esimehe äraolekul esindavad ühingut kõikides küsimustes ning õigustoimingutes
juhatuse ülejäänud liikmed.

  1. Ühingu ühinemine, jagunemine, likvideerimine

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub mittetulundusühingute seaduses
sätestatud korras;
9.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud;9.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmetele, avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusele.

Ühingu põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 5.08.2020. a.

 

demo-attachment-728-Leaf-1
demo-attachment-728-Leaf-1
demo-attachment-728-Leaf-1